กิจกรรมแนะนำการสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศ

วันที่ 1 สิงหาคม - 28 กันยายน 2018
เวลา 10:00 - 15:00 น.

เชิญชวนนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 หรือชั้นปีอื่นๆ เข้าร่วมกิจกรรมแนะนำการสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศ เพื่อทำความรู้จักห้องสมุด บริการ และการสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศที่ให้บริการในห้องสมุด

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม: 1 สิงหาคม – 28 กันยายน 2561 (ยกเว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เวลาในการจัดกิจกรรม : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ วันละ 2 รอบ 

                                         เช้า : 10.00 – 11.00 น.

                                         บ่าย : 14.00 – 15.00 น.

สามารถลงชื่อวันและเวลาที่สะดวกในการเข้ารับการอบรมได้ที่นี่ ลงทะเบียนกิจกรรมแนะนำการสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศ