รายงานประจำปี

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คณะทำงานจัดทำรายงานประจำปี

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

หัวหน้าฝ่ายเลขานุการและธุรการ

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารนิเทศ

หัวหน้าฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ

นางสาวจุฑารัตน์ มาลาวิลาศ

นางสาวพิชญา สาจันทร์

นางสาวแสงเดือน คำมีสว่าง

นางสาววิภาดา ดวงคิด

นางสาวตรีสลา ฟูแว่น

นายนภสินธุ์ งามการ

นางสาวเสาวณี กันทา

นายกิตติกร เขื่อนแก้ว

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์ 0 5391 6330 | e-mail : library@mfu.ac.th