อบรมการใช้ฐานข้อมูลทางการพยาบาลสำหรับนักศึกษาพยาบาล

วันที่ 20 มิถุนายน 2018
เวลา 13:00 - 17:00 น.

ศูนย์บรรณสารฯ จัดอบรมการใช้ฐานข้อมูลทางการพยาบาลสำหรับนักศึกษาพยาบาล
ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561
เวลา: 13.00 – 17.00 น.

สถานที่ : ห้อง S101
วิทยากร: คุณแสงเดือน คำมีสว่าง คุณณชญาดา ภิราษร คุณดนัทธ์ ไชยสิทธิ์ และคุณวิภาดา ดวงคิด