การอบรมให้ความรู้ เรื่อง การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กร

วันที่ 1 - 1 มีนาคม 2024
เวลา 09:00 - 11:00 น.

ขอเชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัย นักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กร วิทยากรโดย คุณธิชา เจริญผล และคุณธิติยา ภักดีสม จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 9.00-11.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting *ทีมงานจะจัดส่งรหัสเข้า Zoom Meeting ให้ทาง e-mail ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ลงทะเบียนที่นี่ >> https://forms.gle/9gpFBefsD4dGmnB5A