สิ่งอำนวยความสะดวก

  • M-Learning Space
  • Living & Learning Zone
  • Edutainment Zone
  • Self-Access Learning  Zone
  • Study Room
M-Learning Space

พื้นที่ M-Learning Space ชั้น 2 เป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์


Facilities

WIFI MFUConnect

Air Purifier

Water Dispenser

Living & Learning Zone

พื้นที่ Living & Learning Zone ชั้น 3 เป็นพื้นที่ด้านหน้าศูนย์บรรณสารฯ สำหรับการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รวมทั้งจุดบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มฟรีในช่วงสอบที่มุม Happy Corner ด้วย


Facilities

WIFI MFUConnect

Air Purifier

Water Dispenser

Edutainment Zone

ศูนย์บรรณสารฯ ให้บริการเครื่องมัลติมีเดียเดี่ยว จำนวน 11 เครื่อง และห้องมัลติมีเดียกลุ่มขนาด 6-10 ที่นั่ง จำนวน 6 ห้อง บริเวณชั้น 3 สำหรับรับชมภาพยนตร์ออนไลน์จากระบบ Movie Streaming อาทิ Netflix Disney+ โดยสามารถจองใช้ห้องผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารฯ https://libraryapp.mfu.ac.th/studyroom/


Facilities

WIFI MFUConnect

IPAD

Notebook

Computer

Stylus

Air Purifier

Board Games

 VR Glasses Headset 3D

Self-Access Learning  Zone

ศูนย์บรรณสารฯ ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ชั้น 3 จำนวน 24 เครื่อง และที่ชั้น 4 จำนวน 24 เครื่อง สำหรับนักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้า วิจัย และเรียนออนไลน์ โดยใช้รหัสผ่านเดียวกับระบบลงทะเบียนสำหรับนักศึกษา (REG) หรือรหัสผ่านระบบค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลา/เงินเดือนสำหรับบุคลากร (HR)


Facilities

WIFI MFUConnect

Computer

Air Purifier

Study Room

ศูนย์บรรณสารฯ ให้บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม/ห้องประชุมกลุ่มย่อย ขนาด 6-10 ที่นั่ง และ 20 ที่นั่ง จำนวน 20 ห้อง บริเวณชั้น 4 และ ชั้น 5 เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ใช้ปรึกษา ติวหนังสือ หรือประชุมอภิปรายกลุ่ม โดยสามารถจองใช้ห้องผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารฯ https://libraryapp.mfu.ac.th/studyroom/


Facilities

WIFI MFUConnect

กระดานไวท์บอร์ดกระจก

ปากกาไวท์บอร์ด

Board Eraser

Television

(Room No.4 and No.20)