บริการของห้องสมุด

บริการแนะนำ/นำชม ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

บริการแนะนำการเข้าใช้บริการต่างๆ ของศูนย์บรรณสารฯ วิธีการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารนิเทศ ต่างๆ ของศูนย์บรรณสารฯ ทั้งนักศึกษาใหม่ อาจารย์ พนักงาน และผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้ทราบ ระเบียบ ขั้นตอน ตลอดจนบริการต่างๆ ของศูนย์บรรณสารฯ อย่างถูกต้องครบถ้วน 


บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

เป็นบริการที่ช่วยผู้ใช้ห้องสมุดค้นหาข้อมูลที่ต้องการจากสิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ และข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ที่มีบริการผ่านเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา หรือ หน่วยงานภายนอก มหาวิทยาลัย อย่าง ถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว บริการแนะนำการเขียนบรรณานุกรม และเชิงอรรถ แนะนำวิธี การลงรายการเอกสารอ้างอิงแต่ละประเภท ในการทำรายงานหรือวิทยานิพนธ์ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ติดต่อ 0 5396 6339


การทำบัตรสมาชิก

ดูที่ การสมัครสมาชิกห้องสมุด


การยืม-คืน

บริการยืม-คืนหนังสือ บริการจองหนังสือ บริการแจ้งเตือนการยืมหนังสือทางอีเมล์ ดูที่ บริการยืมหนังสือ


บริการยืมระหว่างห้องสมุด

กรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการเอกสาร หนังสือ ที่ไม่มีในศูนย์บรรณสารฯ ผู้ใช้บริการสามารถให้ บรรณารักษ์ตรวจสอบหรือแนะนำว่าสิ่งพิมพ์ที่ต้องการมีอยู่ที่ห้องสมุดใด หากต้องการบรรณารักษ์ จะดำเนินการติดต่อขอสำเนาสำเนาเอกสารหรือสิ่งพิมพ์นั้นๆ ขอใช้บริการโดยกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ได้ที่ แบบฟอร์มยืมระหว่างห้องสมุด


สมาชิก PULINET (ยืมฉบับจริงระหว่างห้องสมุดด้วยตนเอง)

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัย สมัครสมาชิก PULINET Card เพียงปีละ 50 บาท เพื่อสิทธิในการยืมหนังสือ ฉบับจริงจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในข่ายงาน PULINET จำนวน 20 สถาบัน ติดต่อขอสมัครสมาชิดได้ที่เคาเตอร์บริการยืม-คืนหนังสือ


บริการเสนอแนะทรัพยากร

ผู้ใช้บริการสามารถเสนอแนะ หนังสือ สื่อ วารสาร หรือเอกสารอื่นที่เห็นว่าน่าสนใจและเป็นประโยชน์ สำหรับการศึกษาค้นคว้า ให้แจ้งรายละเอียดผ่านระบบเสนอแนะทรัพยากรได้ทันที


บริการขอหมายเลข ISBN และ ISSN

เป็นบริการที่ช่วยสนับสนุนอาจารย์ หรือหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการขอเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (International Standard Book Number : ISBN) และเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (International Standard Serial Number : ISSN) บริการขอหมายเลข ISBN และ ISSN