EndNote

เครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการข้อมูลบรรณานุกรมให้เป็นรูปแบบต่าง ๆ แบบอัตโนมัติ สามารถใช้งานได้ทั้งในรูปแบบของโปรแกรมและผ่านเว็บ ทั้งนี้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลให้เหมือนกันและเท่ากันเมื่อมีการแก้ไขหรือเพิ่มข้อมูลบรรณานุกรมได้

EZproxy

EZproxy เป็นโปรแกรมประเภท web proxy server ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการห้องสมุด ให้สามารถเข้าถึง สืบค้น และดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มบนฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ ที่ห้องสมุดบอกรับ จากภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยได้

Mendeley

เครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการข้อมูลบรรณานุกรมให้เป็นรูปแบบต่าง ๆ แบบอัตโนมัติ สามารถใช้งานได้ทั้งในรูปแบบของ Mendeley Web และ Mendeley Desktop ทั้งนี้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลให้เหมือนกันและเท่ากันเมื่อมีการแก้ไขหรือเพิ่มข้อมูลบรรณานุกรมได้

QuillBot

โปรแกรมตรวจสอบการเขียนประโยคภาษาอังกฤษ การลำดับคำ ถอดความ สรุปใจความสำคัญ การเปลี่ยนโครงสร้างของประโยค และตรวจสอบไวยกรณ์ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องและเหมาะสม

Scopus

เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมที่รวบรวมบทคัดย่อ และการอ้างอิงจากวารสารวิชาการจากหลากหลายสำนักพิมพ์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการประเมินคุณค่าและความน่าเชื่อถือของวารสารและสิ่งพิมพ์ โดยใช้ตัวชี้วัดไปที่วารสาร บทความ รวมถึงผู้แต่ง

Turnitin

ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ออนไลน์ โดยจัดอยู่ในกลุ่มของ Anti-Plagiarism Software

อักขราวิสุทธิ์

โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการที่ให้บริการฟรีโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท อินสไปก้า จำกัด เข้าถึงฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ วารสารทางวิชาการ และรายงานวิจัย ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวมไปถึงบทความจากเว็บไซต์วิกิพีเดีย ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์จากมหาวิทยาลัยที่ร่วมลงนามความร่วมมือฯ และฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์จากสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา