Access Medicine

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ของสำนักพิมพ์ McGraw-Hillมีมากกว่า 270 รายการ รวมถึงแบบฝึกหัดทดสอบทางการแพทย์ คู่มือการรักษา ฐานข้อมูลยา Case Study วีดิโอและภาพเคลื่อนไหว

China Knowledge Resource Integrated Databases (CNKI) : Series E

ฐานข้อมูลวารสารและวิทยานิพนธ์ภาษาจีนที่คลอบคลุมสาขาวิชาการแพทย์ และแพทย์แผนจีน สืบค้นข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ตั้งแต่ปี 1915 จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีวารสารที่ตีพิมพ์ในรูปแบบออนไลน์ก่อนตีพิมพ์ตัวเล่ม (Online First) ให้บริการด้วย

China Knowledge Resource Integrated Databases (CNKI) : Series F, G, J

ฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารภาษาจีน ประกอบไปด้วยบทคัดย่อ (Abstract) และเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้เฉพาะสาขาวิชาที่บอกรับ ดังนี้ (1) Series F: Literature/History/Philosophy (2) Series G: Politics/Military Affairs/Law (3) Series J: Economics & Management ตั้งแต่ปี 1915 จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีวารสารที่ตีพิมพ์ในรูปแบบออนไลน์ก่อนตีพิมพ์ตัวเล่ม (Online First) ให้บริการด้วย  

Clinical Key

ฐานข้อมูลทางด้านการแพทย์ ประกอบไปด้วย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มมากกว่า 700 เล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 500 รายการ พร้อมทั้งมี Procedure Consult สื่อ การเรียนการสอนทักษะหัตถการทางการแพทย์ในรูปแบบสื่อผสม ฐานข้อมูลยา

EMIS

ฐานข้อมูลออนไลน์ทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ประกอบด้วยข้อมูลดิบและข้อคิดเห็นเปรียบเทียบพร้อมเครื่องมือสำหรับใช้ในการวิเคราะห์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค หน่วยงานที่มีชื่อเสียงของแต่ละอุตสาหกรรม และจากสำนักข่าวที่มีชื่อเสียง

EndNote

เครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการข้อมูลบรรณานุกรมให้เป็นรูปแบบต่าง ๆ แบบอัตโนมัติ สามารถใช้งานได้ทั้งในรูปแบบของโปรแกรมและผ่านเว็บ ทั้งนี้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลให้เหมือนกันและเท่ากันเมื่อมีการแก้ไขหรือเพิ่มข้อมูลบรรณานุกรมได้

EZproxy

EZproxy เป็นโปรแกรมประเภท web proxy server ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการห้องสมุด ให้สามารถเข้าถึง สืบค้น และดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มบนฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ ที่ห้องสมุดบอกรับ จากภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยได้

Gale Academic OneFile Select

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์และนิตยสารภาษาอังกฤษ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา อาทิ ด้านสังคมศาสตร์ เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ ชีววิทยา เคมี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสาขาอื่นๆ อีกมากมาย ด้วยผลการสืบค้นให้เอกสารรูปแบบฉบับเต็มไฟล์ HTML และสามารถดาวน์โหลดฉบับเต็มในรูปแบบของไฟล์ PDF, MP3 ที่สามารถฟังการออกฟังเสียงได้อีกด้วย และฟังก์ชั่นต่างที่ทำงานร่วมกับ Google Drive ได้อีกด้วย

Gale eBooks

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมทุกสาขาวิชา สามารถฟังเนื้อหา และดาวน์โหลดไฟล์เสียงในรูปแบบ MP3 อ่านเนื้อหาในรูปแบบ HTML และ PDF (ฺBook View) แปลเนื้อหาเป็นภาษาไทย และเชื่อมต่อบัญชีกับ Google Drive และ One Drive ได้

Gale OneFile: Health and Medicine

ฐานข้อมูลทางด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพประกอบด้วยวารสารวิชาการ นิตยสาร ข่าวสาร รูปภาพและวิดีโอ ห้บริการข้อมูลเอกสารทั้งในรูปแบบของบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) สามารถระบุเอกสารที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviews)

Gale OneFile: Hospitality and Tourism

ฐานข้อมูลวารสารทางด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม สามารถค้นพบการรายงานข่าวรอบด้านของเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบันที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

Gale OneFile: LegalTrac

ฐานข้อมูลวารสารทางด้านกฏหมาย ให้บริการดัชนีการค้นหาเนื้อหาทางกฎหมายที่มีชื่อเสียงและครอบคลุม รับรองโดยสมาคมห้องสมุดกฎหมายแห่งอเมริกา

Gale OneFile: Nursing and Allied Health

ฐานข้อมูลวารสารทางด้านการพยาบาลและสหเวชศาสตร์ที่ให้บริการข้อมูลเอกสารทั้งในรูปแบบของบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) สามารถระบุเอกสารที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviews)

HeinOnline

ฐานข้อมูลสารสนเทศทางกฎหมาย ประกอบด้วย วารสาร งานวิจัย และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ให้บริการในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)

Mendeley

เครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการข้อมูลบรรณานุกรมให้เป็นรูปแบบต่าง ๆ แบบอัตโนมัติ สามารถใช้งานได้ทั้งในรูปแบบของ Mendeley Web และ Mendeley Desktop ทั้งนี้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลให้เหมือนกันและเท่ากันเมื่อมีการแก้ไขหรือเพิ่มข้อมูลบรรณานุกรมได้

MFU Journals

วารสารในรูปแบบตัวเล่มและอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา มากกว่า 30 รายชื่อ สามารถสืบค้นได้ในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)

Nursing Reference Center Plus (NRC)

ฐานข้อมูลทางด้านพยาบาลศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ การตรวจรักษาโรค ทักษะและขั้นตอนการพยาบาลผู้ป่วย ข้อมูลยา และอื่นๆ สืบค้นข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 1,000 ชื่อเรื่อง  

QuillBot

โปรแกรมตรวจสอบการเขียนประโยคภาษาอังกฤษ การลำดับคำ ถอดความ สรุปใจความสำคัญ การเปลี่ยนโครงสร้างของประโยค และตรวจสอบไวยกรณ์ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องและเหมาะสม

Scopus

เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมที่รวบรวมบทคัดย่อ และการอ้างอิงจากวารสารวิชาการจากหลากหลายสำนักพิมพ์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการประเมินคุณค่าและความน่าเชื่อถือของวารสารและสิ่งพิมพ์ โดยใช้ตัวชี้วัดไปที่วารสาร บทความ รวมถึงผู้แต่ง

SHELaws

ฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลกฎหมาย และข้อมูลวิชาการที่มีผลต่อความสำเร็จในการทำงานด้านความปลอดภัย อาชึวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

Turnitin

ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ออนไลน์ โดยจัดอยู่ในกลุ่มของ Anti-Plagiarism Software

UpToDate

ฐานข้อมูลทางการแพทย์ ยาและ สมุนไพร โดยทำการReviewจากวารสารทั่วโลกกว่า 462 รายชื่อ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มากกว่า 4,800 ท่านที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก