เวลาให้บริการห้องสมุด

วันและเวลาทำการปกติ
วันจันทร์ – วันศุกร์ 08:00 น. – 19:30 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 10:00 น. – 18:00 น.
Living & Learning Zone : 08.00 น. - 22:00 น.
M-Learning Space : 08.00 น. - 22:00 น.
ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์
วันและเวลาทำการ ก่อนสอบและระหว่างการสอบ
วันจันทร์ – วันศุกร์ 08:00 น. – 22:00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 10:00 น. – 20:00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 10:00 น. – 18:00 น.
Living & Learning Zone เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
M-Learning Space เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
ปิดภาคการศึกษาและภาคฤดูร้อน
วันจันทร์ – วันศุกร์ 08:00 น. – 18:00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 10:00 น. – 18:00 น.
Living & Learning Zone : 08.00 น. - 22:00 น.
M-Learning Space : 08.00 น. - 22:00 น.
ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์