การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรของห้องสมุด

ห้องสมุดจัดหมวดหมู่หนังสือตามเนื้อหาวิชา โดยใช้ระบบการจัดหมู่ดังนี้

 1. หนังสือทั่วไป
  ใช้การจัดหมวดหมู่ตามระบบการจัดหมวดหมู่ของห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress)
 2. หนังสือกฎหมาย
  หนังสือกฏหมายภาษาไทย ใช้การจัดหมวดหมู่ตามระบบหนังสือกฎหมาย Schiller Classification System
  หนังสือกฏหมายภาษาอังกฤษ ใช้การจัดหมวดหมู่ตามระบบการจัดหมวดหมู่ของห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress)
 3. หนังสือทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  ใช้การจัดหมวดหมู่ตามระบบการจัดหมวดหมู่ของหอสมุดแพทย์แห่งชาติอเมริกัน (National Library of Medicine)

โดยผู้ใช้บริการสามารถค้นหาทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดได้โดยใช้ระบบ
Online Public Access Catalog (OPAC)

สำหรับข้อควรทราบเพิ่มเติมเมื่อค้นหาทรัพยากรสารสนเทศมีดังนี้