สถานที่จัดเก็บทรัพยากรสารนิเทศ (Location Code)

Location Code (Eng) Location Code (ไทย) ความหมาย สถานที่บริการ
Services (งานยืมคืนชั้น 3) Services (งานยืมคืนชั้น 3)  ติดต่อเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน  ชั้น 3 เคาน์เตอร์ยืม-คืน
Audio Visual (Floor 3) สื่อโสตทัศนวัสดุ (ชั้น 3) ทรัพยากรประเภทสื่อ ชั้น 3 บริการโสตฯ
General Book (Book in English) Floor 4 ภาษาไทยเป็นหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) หนังสือทั่วไประบบ LC ชั้น 4
Journal (Floor 4) วารสารทั่วไป (ชั้น 4) วารสารทั้งเล่มใหม่ ล่วงเวลา เย็บเล่ม ชั้น 4
Fiction (Floor 4) นวนิยาย (ชั้น 4) หนังสือนวนิยาย ชั้น 4
เรื่องสั้น (Short Story) เรื่องสั้น (Short Story) เรื่องสั้น ชั้น 4
Special Library Use Special Library Use หนังสือยืมเรียน ชั้น 4-5 (ตามหมวดหมู่หนังสือ)
Reference Book (Floor 4) หนังสืออ้างอิง (Floor 4) ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น ชั้น 4
Medical Book (Floor 5) Medical Book (Floor 5) หนังสือทางการแพทย์ ชั้น 5
นิติศาสตร์ / Law (ชั้น 5) นิติศาสตร์ / Law (ชั้น 5) หนังสือกฎหมาย / คำพิพากษาฎีกา ชั้น 5
Law Reference Book (Floor 5) Law Reference Book (Floor 5) หนังสืออ้างอิงทางกฎหมาย ชั้น 5
วิจัย / Research (ชั้น 5) วิจัย / Research (ชั้น 5) วิจัย ทั้งภาษาไทย/อังกฤษ ชั้น 5
วิทยานิพนธ์ / Thesis (ชั้น 5) วิทยานิพนธ์ / Thesis (ชั้น 5) วิทยานิพนธ์ทั้งภาษาไทย/อังกฤษ ชั้น 5
Report / Independent Study(ชั้น 5) รายงาน / โครงงานนักศึกษา(ชั้น 5) รายงานโครงงานนักศึกษา ชั้น 5
Medical References Books Medical References Books หนังสืออ้างอิงทางการแพทย์ ชั้น 5
SET Corner (Floor 5) SET Corner (Floor 5) หนังสือมุมความรู้ตลาดทุน ชั้น 5
หน่วยประสานงาน ม.แม่ฟ้าหลวง(อาคารปัญจภูมิ) หน่วยประสานงาน ม.แม่ฟ้าหลวง (อาคารปัญจภูมิ) หนังสือที่ให้บริการ ณ หน่วยประสานงาน มฟล. กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ
Closed stack Closed stack หนังสืออยู่ในชั้นปิด (ติดต่อที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 3)