สถานภาพของทรัพยากรสารนิเทศ (Item Status)

เมื่อสืบค้นทรัพยากรในฐานข้อมูลแล้วพบว่ามีรายการนั้น ๆ ในฐานข้อมุล ผู้ใช้บริการควรจะทราบสถานภาพทรัพยากรนั้น ๆ ก่อนว่าว่างหรือมีถูกยืมไปแล้วและสถานภาพอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้บริการทราบข้อมูลที่ถูกต้อง โดยมีสถานภาพต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

สถานภาพ ความหมาย
  Available   หนังสืออยู่บนชั้น (ตรวจสอบที่ชั้นหนังสือ)
  Due Date: 30 Sep 2010   หนังสือถูกยืม (ระบุวันกำหนดส่งคืนของหนังสือ)
  Non-Cir   หนังสืออ้างอิง (ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น)
  On Hold   หนังสือเล่มนี้ถูกคนอื่นจองไว้
  Repair   หนังสือชำรุดอยู่ในระหว่างการซ่อมแซม
  Pending   หนังสือที่ทำรายการจองไว้
  Pickup   ผู้ใช้สามารถมารับหนังสือที่จองไว้ได้ (ติดต่อที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 3)
  Library use only   คู่มือปฏิบัติงานของบรรณารักษ์