การจัดหมวดหมู่หนังสือทั่วไป

หนังสือทั่วไปใช้การจัดหมวดหมู่ตามระบบการจัดหมวดหมู่ของห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน ซึ่งจะจัดแบ่งหนังสือออกเป็นหมวดหมู่ตามเนื้อหาวิชา โดยใช้อักษรโรมันและเลขอารบิคแทนเนื้อหาของหนังสือ 20 หมวดใหญ่ ได้แก่


A
ความรู้ทั่วไป
Generals Work
B
ปรัชญา จิตวิทยา และศาสนา
Philosophy, Psychology, Religion
C
ประวัติศาสตร์
History : Auxiliary Sciences
D
ประวัติศาสตร์โลก
History : World
E-F
ประวัติศาสตร์อเมริกา
History : America
G
ภูมิศาสตร์ มานุษยวิทยา และนันทนาการ
Geography, Anthropology, Recreation
H
สังคมศาสตร์
Social Sciences
J
รัฐศาสตร์
Political Science
K*
กฎหมาย
Law
L
การศึกษา
Education
M
ดนตรี
Music
N
ศิลปกรรม
Fine Arts
P
ภาษาและวรรณคดี
Language and Literature
Q
วิทยาศาสตร์
Science
S
เกษตรศาสตร์
Agriculture
T
เทคโนโลยี
Technology
U
วิชาการทหาร
Military Science
V
วิชาการทหารเรือ
Naval Science
Z
บรรณานุกรมและบรรณารักษศาสตร์
Bibliography and Library Science

หมายเหตุ – K* ให้บริการที่กลุ่มหนังสือกฎหมายภาษาอังกฤษ ชั้น 5