การจัดหมวดหมู่หนังสือกฏหมาย

การจัดหมวดหมู่หนังสือกฏหมาย จัดแบ่งเป็น 2 ระบบ ได้แก่

หนังสือกฏหมายภาษาอังกฤษ


จัดเก็บระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน (LC) หมวดหมู่ K ดังนี้

K
กฎหมายทั่วไป
Law (General)
KD
กฎหมายประเทศอังกฤษ และเวลส์
Law of England and Wales
KE
กฎหมายประเทศแคนาดา
Law of Canada
KF
กฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา
Law of United States
KG
กฎหมายกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา
Law of Latin America
KH
กฎหมายอเมริกาใต้
Law of South America
KJ
กฎหมายยุโรป
Law of Europe
KT-KTJ
กฎหมายแอฟริกา
Law of Africa

 

หนังสือกฏหมายภาษาไทย


จัดเก็บตามระบบหนังสือกฎหมาย Schiller โดยใช้สัญลักษณ์ขึ้นต้นหมวดหมู่ด้วย K/TH แบ่งเป็น 10 หมวด ตั้งแต่หมวด 000 - 900 ดังนี้

000
เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย
Law in General
100
ที่มาของกฎหมาย และประวัติศาสตร์กฎหมาย
Legal Sources and Legal History
200
หลักกฎหมายเบื้องต้น และนิติปรัชญา
Introduction to law and Jurisprudence
300
กฎหมายเอกชน และกฎหมายว่าด้วยบุคคล
Private Law and Law of Persons
400
กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน และมรดก
Law of Property and Succession
500
กฎหมายว่าด้วยหนี้ สัญญา และละเมิด
Law of Obligations, Contract and Torts
600
กฎหมายพาณิชย์
Commercial Law
700
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
Civil Procedure
800
กฎหมายอาญา และกฎหมาย
Criminal Law and Criminal Procedure
900
กฎหมายมหาชน และกฎหมายระหว่างประเทศ (กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง)
Public Law and International Law