การจัดหมวดหมู่หนังสือทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

การจัดหมวดหมู่หนังสือทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดหมวดหมู่หนังสือตามระบบของหอสมุดแพทย์แห่งชาติอเมริกัน (National Library of Medicine Classification) ดังนี้

การแพทย์พื้นฐาน (Preclinical sciences) QZ – QZ


QS
กายวิภาคศาสตร์
Human Anatomy
QT
สรีรวิทยา
Physiology
QU
ชีวเคมี
Biochemistry, Cell Biology and Genetics
QV
เภสัชศาสตร์
Pharmacology
QW
วิทยาแบคทีเรียและภูมิคุ้มกัน
Microbiology and Immunology
QX
ปรสิตวิทยา
Parasitology
QY
พยาธิวิทยาคลินิก
Clinical Laboratory Pathology
QZ
พยาธิวิทยา
Pathology

 

การแพทย์และวิชาที่เกี่ยวข้อง (Medicine and related subjects) W – WZ


W
การแพทย์พื้นฐานและวิชาชีพแพทย์
General Medicine. Health Professions
WA
สาธารณสุขศาสตร์
Public Health
WB
อายุรศาสตร์
Practice of Medicine
WC
โรคติดเชื้อ
Communicable Diseases
WD 100
โรคขาดสารอาหาร
Deficiency Diseases
WD 200
โรคเกี่ยวกับการเผาผลาญในร่างกาย
Metabolic Diseases
WD 300
โรคเกิดจากภูมิแพ้
Diseases of Allergy
WD 400
สัตว์เป็นพิษ
Animal Poisons
WD 500
พืชเป็นพิษ
Plant Poisons
WD 600
โรคเกิดจากตัวกระทำทางธรรมชาติ
Disorders and Injuries of Environmental Origin
WD 700
เวชศาสตร์การบินและการแพทย์อวกาศ
Aviation and Space Medicine
WE
ระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก
Musculoskeletal System
WF
ระบบหายใจ
Respiratory System
WG
ระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด
Cardiovascular System
WH
ระบบทางเดินของเลือดและน้ำเหลือง
Hemic and Lymphatic Systems
WI
ระบบทางเดินอาหาร
Digestive System
WJ
ระบบปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์
Urogenital System
WK
ระบบต่อมไร้ท่อ
Endocrine System
WL
ระบบประสาท
Nervous System
WM
จิตเวชวิทยา
Psychiatry
WN
รังสีวิทยา, รังสีวินิจฉัย
Radiology, Diagnostic Imaging
WO
ศัลยศาสตร์
Surgery
WP
นรีเวชวิทยา
Gynecology
WQ
สูติศาสตร์
Obstetrics
WR
วิทยาโรคผิวหนัง
Dermatology
WS
กุมารเวชศาสตร์
Pediatrics
WT
เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ,โรคเรื้อรัง
Geriatrics, Chronic disease
WU
ทันตแพทยศาสตร์ และศัลยกรรมช่องปาก
Dentistry, Oral surgery
WV
โสตศอนาสิกวิทยา
Ophthalmology
WW
จักษุวิทยา
Ophthalmology
WX
กิจการโรงพยาบาล
Hospitals
WY
การพยาบาล
History of Medicine. Medical Miscellany
WZ
ประวัติการแพทย์
History of Medicine