การจัดเก็บและการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีทรัพยากรสารนิเทศที่หลากหลาย สำหรับให้บริการเพื่อศึกษาค้นคว้า ทั้งหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ วารสารโสตทัศนวัสดุ และ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดเก็บแยกกัน ดังนี้


หนังสือทั่วไป

ให้บริการที่ ชั้น 4

หนังสือทั่วไป (General Books) 
จัดเก็บแยกตัวเล่มภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตามระบบ LC

หนังสืออ้างอิง (Reference Books)
จัดเก็บแยกตัวเล่มภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มีสัญลักษณ์พิเศษเหนือเลขเรียกหนังสือ
อ.      คือ หนังสืออ้างอิงภาษาไทย
R.     คือ หนังสืออ้างอิงภาษาอังกฤษ


หนังสือทางการแพทย์และพยาบาล (Medical Books)

หนังสือทางการแพทย์และพยาบาล (Medical Book) ให้บริการที่ ชั้น 5
โดยจัดเก็บแยกตัวเล่มภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตามระบบ NLM


หนังสือกฎหมาย (Law Books)

ให้บริการที่ ชั้น 5
คำพิพากษาฎีกา
จัดเก็บไว้ที่ชั้น 5 กลุ่มหนังสืออ้างอิงกฎหมาย คำพิพากษาฎีกา จัดเรียงตามปี พ.ศ. โดยมีข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2485-ปัจจุบัน
หนังสือกฎหมายภาษาไทย
จัดหมวดหมู่ด้วยระบบ Schiller แบ่งเป็น 10 หมู่ คือ 000 900 และมีสัญลักษณ์อยู่เหนือเลขเรียกหนังสือ คือ K/TH
หนังสือกฎหมายภาษาอังกฤษ
ใช้ระบบ LC หมวด K


งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ (Research / Thesis)

ให้บริการที่ ชั้น 5 โดยมีสัญลักษณ์พิเศษเหนือเลขเรียกหนังสือ ดังนี้

ว.      คือ วิจัยภาษาไทย
Res. คือ วิจัยภาษาอังกฤษ

วพ.   คือ วิทยานิพนธ์ภาษาไทย
Thesis คือ วิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ


รายงาน / โครงงานนักศึกษา (Report/Student Project)

ให้บริการที่ ชั้น 5 มีสัญลักษณ์พิเศษเหนือเลขเรียกหนังสือดังนี้

ร. คือ รายงานภาษาไทย
Rep. คือ รายงานภาษาอังกฤษ


วารสาร และหนังสือพิมพ์ (Journals & Newspapers)

ให้บริการที่ ชั้น 4

วารสาร จัดเก็บเรียงตามลำดับอักษรชื่อวารสาร ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยแยกวารสารฉบับใหม่ และฉบับล่วงเวลา
หนังสือพิมพ์ ให้บริการฉบับปัจจุบันและย้อนหลัง 1 วัน


โสตทัศนวัสดุ (Audio visual Materials)

จัดเก็บและให้บริการที่ Edutainment Zone ชั้น 3 โดยแยกตามรหัสประเภทสื่อ ดังนี้

TC  คือ สื่อประเภทเทปบันทึกเสียง
VC  คือ สื่อประเภทวิดีทัศน์
CD  คือ สื่อประเภทซีดี และวีซีดี


ฐานข้อมูลทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Resources)

นอกจากทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการในห้องสมุดแล้ว ศูนย์บรรณสารยังได้บอกรับ
ฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศอิเลคทรอนิกส์ครอบคลุมสาขาวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนโดยมหาวิทยลัย
สามารถดูรายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารและ และค้นหาทรัพยากรอิเลคทรอนิกส์ผ่านระบบ Sing Search

ดูรายชื่อฐานข้อมูลออนไลน์ | เข้าสู่ระบบ Single Search