สิ่งอำนวยความสะดวก

Facilities

8

ศูนย์บรรณสารฯ มีจุดเชื่อมต่อช่องสัญญาณเครือข่ายไร้สายชื่อ MFUconnect Wifi ติดตั้งครอบคลุมพื้นที่ห้องสมุด โดยผู้ใช้บริการสามารถใช้บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านของตนเองในการล็อคอินเข้าใช้งานได้

9

ศูนย์บรรณสารฯ ให้บริการยืมโต๊ะ Laptop สำหรับนั่งทำงาน

เงื่อนไข:

  1. ให้บริการสำหรับนักศึกษา และพนักงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเท่านั้น
  2. ยืมได้คนละ 1 ตัวต่อ 1 วัน
  3. หากเกินกำหนดมีค่าปรับวัน 5 บาท
11

ศูนย์บรรณสารฯ มีเครื่องฟอกอากาศให้บริการภายในห้องสมุด พื้นที่ Living & Learning Zone และ พื้นที่ M-Learning Space

3

คอมพิวเตอร์ให้บริการที่ชั้น 3 และ ชั้น 4

2

แท็บเล็ตให้บริการที่ Edutainment Zone

1

บริการให้ยืมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คเพื่อการศึกษาระยะเวลา 7 วัน

สงวนสิทธิ์ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเท่านั้น

facilities

ศูนย์บรรณสารฯ มีเครื่องยืมด้วยตนเองให้บริการ

10

ศูนย์บรรณสารฯ มีปลั๊กไฟให้บริการ

facilities (1)

ศูนย์บรรณสารฯ มีสาย HDMI ให้บริการ

12

ศูนย์บรรณสารฯ มีจุดบริการน้ำดื่มฟรีในทุกชั้นบริการของอาคารศูนย์บรรณสารฯ

Library Zones

11

     ศูนย์บรรณสารฯ ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 48 เครื่อง สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ใช้ในการศึกษาค้นคว้า วิจัย และเรียนออนไลน์ โดยใช้ username และ password ระบบลงทะเบียนสำหรับนักศึกษา (reg.mfu.ac.th) หรือระบบ HR สำหรับบุคลากร (hr.mfu.ac.th)

4

     ศูนย์บรรณสารฯ ให้บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม/ห้องประชุมกลุ่มย่อย ขนาด 6 ที่นั่ง, 10 ที่นั่ง และ 20 ที่นั่งรวมกัน จำนวน 20 ห้อง เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ใช้ปรึกษา ติวหนังสือหรือประชุมอภิปรายกลุ่ม โดยสามารถจองเข้าใช้บริการได้ที่หน้าเว็บไซด์ของศูนย์บรรณสารฯ ผ่านทางเว็บไซต์ https://libraryapp.mfu.ac.th/studyroom/

6

     Quiet Room เป็นห้องที่จัดเพื่อให้นักศึกษาที่ต้องการความเงียบในการอ่านหนังสือเป็นพิเศษ อยู่บริเวณชั้น 5 ของห้องสมุด

15

     ห้องอบรม ชั้น 5 สำหรับใช้จัดอบรมการสืบค้นข้อมูลและการใช้งานโปรแกรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศ โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการ จำนวน 14 เครื่อง

7

Edutainment Zone

พื้นที่ให้บริการสื่อการศึกษาประกอบด้วยเคาร์เตอร์บริการยืม-คืนสื่อโสตทัศนวัสดุ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับชมภาพยนตร์แบบเดี่ยว ห้องมัลติมีเดียสำหรับชมภาพยนตร์เป็นกลุ่ม รวมทั้งให้บริการเครื่องอ่านหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (iPAD)

เครื่องชมภาพยนตร์แบบเดี่ยว

ใช้ username และ password ระบบลงทะเบียนสำหรับนักศึกษา (reg.mfu.ac.th) หรือระบบ HR สำหรับบุคลากร (hr.mfu.ac.th)

หากต้องการรับชม Netflix ให้ยื่นบัตรนักศึกษา หรือบัตรประชาชนติดต่อขอใช้บริการที่เคาน์เตอร์ห้องโสตทัศนวัสดุ

ห้องมัลติมีเดียกลุ่ม

ศูนย์บรรณสารฯ ให้บริการห้องมัลติมีเดียวกลุ่มขนาด 6 – 10 ที่นั่ง จำนวน 6 ห้อง สำหรับรับชมภาพยนตร์จาก DVD และ Netflix

สามารถจองใช้ห้องผ่านทางเว็บไซต์ https://libraryapp.mfu.ac.th/studyroom/

13

     พื้นที่ Living & Learning Zone เป็นพื้นที่ด้านหน้าห้องสมุด สำหรับการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มฟล.

14

พื้นที่การเรียนรู้ M-Learning Space เป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มฟล. เปิดให้บริการทุกวัน 08.00-22.00 น.