Plos One

แหล่งข้อมูลวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์

TDC eThesis

ฐานข้อมูลที่รวบรวมผลงานวิทยานิพนธ์ งานวิจัยเอกสารหายาก ของอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร จากความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในประเทศ ไทยกว่า 86 แห่ง ให้ข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

Thai Journals Online (ThaiJO)

Thai Journals Online (ThaiJO) เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย รวบรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พัฒนาโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI)

The International Health Policy Program, Thailand [IHPP]

ฐานข้อมูลบทความ งานวิจัย และสิ่งตีพิมพ์เกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ  และการสาธารณสุข ของสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (The International Health Policy Program, Thailand)