Gale OneFile: Health and Medicine

ฐานข้อมูลทางด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพประกอบด้วยวารสารวิชาการ นิตยสาร ข่าวสาร รูปภาพและวิดีโอ ห้บริการข้อมูลเอกสารทั้งในรูปแบบของบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) สามารถระบุเอกสารที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviews)

Gale OneFile: Nursing and Allied Health

ฐานข้อมูลวารสารทางด้านการพยาบาลและสหเวชศาสตร์ที่ให้บริการข้อมูลเอกสารทั้งในรูปแบบของบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) สามารถระบุเอกสารที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviews)

Nursing Reference Center Plus (NRC)

ฐานข้อมูลทางด้านพยาบาลศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ การตรวจรักษาโรค ทักษะและขั้นตอนการพยาบาลผู้ป่วย ข้อมูลยา และอื่นๆ สืบค้นข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 1,000 ชื่อเรื่อง