Access Medicine

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ของสำนักพิมพ์ McGraw-Hillมีมากกว่า 270 รายการ รวมถึงแบบฝึกหัดทดสอบทางการแพทย์ คู่มือการรักษา ฐานข้อมูลยา Case Study วีดิโอและภาพเคลื่อนไหว

China Knowledge Resource Integrated Databases (CNKI) : Series E

ฐานข้อมูลวารสารและวิทยานิพนธ์ภาษาจีนที่คลอบคลุมสาขาวิชาการแพทย์ และแพทย์แผนจีน สืบค้นข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ตั้งแต่ปี 1915 จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีวารสารที่ตีพิมพ์ในรูปแบบออนไลน์ก่อนตีพิมพ์ตัวเล่ม (Online First) ให้บริการด้วย

Clinical Key

ฐานข้อมูลทางด้านการแพทย์ ประกอบไปด้วย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มมากกว่า 700 เล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 500 รายการ พร้อมทั้งมี Procedure Consult สื่อ การเรียนการสอนทักษะหัตถการทางการแพทย์ในรูปแบบสื่อผสม ฐานข้อมูลยา

Gale OneFile: Health and Medicine

ฐานข้อมูลทางด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพประกอบด้วยวารสารวิชาการ นิตยสาร ข่าวสาร รูปภาพและวิดีโอ ห้บริการข้อมูลเอกสารทั้งในรูปแบบของบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) สามารถระบุเอกสารที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviews)

UpToDate

ฐานข้อมูลทางการแพทย์ ยาและ สมุนไพร โดยทำการReviewจากวารสารทั่วโลกกว่า 462 รายชื่อ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มากกว่า 4,800 ท่านที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก