Legal Source

ฐานข้อมูลการวิจัยทางนิติศาสตร์และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญสำหรับประเด็น การศึกษา ความคิด และแนวโน้มของโลกกฎหมาย เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับทนายความ ผู้สอน นักธุรกิจ ผู้ที่ศึกษา และผู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านกฎหมาย