EndNote

เครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการข้อมูลบรรณานุกรมให้เป็นรูปแบบต่าง ๆ แบบอัตโนมัติ สามารถใช้งานได้ทั้งในรูปแบบของโปรแกรมและผ่านเว็บ ทั้งนี้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลให้เหมือนกันและเท่ากันเมื่อมีการแก้ไขหรือเพิ่มข้อมูลบรรณานุกรมได้

Mendeley

เครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการข้อมูลบรรณานุกรมให้เป็นรูปแบบต่าง ๆ แบบอัตโนมัติ สามารถใช้งานได้ทั้งในรูปแบบของ Mendeley Web และ Mendeley Desktop ทั้งนี้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลให้เหมือนกันและเท่ากันเมื่อมีการแก้ไขหรือเพิ่มข้อมูลบรรณานุกรมได้