Special Night "Thai Dessert"

วันที่ 6 - 6 มีนาคม 2018
เวลา 18:30 - 20:00 น.

กิจกรรม Special Night ซึ่งจัดเป็นประจำทุกภาคการศึกษา เพื่อสร้างเสริมกำลังใจในการอ่านหนังสือของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง