อบรมออนไลน์ในโครงการยกระดับศักยภาพของครูผู้ดูแลห้องสมุด (Upskill & Reskill) ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 23 - 23 มิถุนายน 2022
เวลา 09:00 - 16:30 น.

ขอเชิญครูหรือเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องสมุด
เข้าร่วมอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting ใน “โครงการยกระดับศักยภาพของครูผู้ดูแลห้องสมุด (Upskill & Reskill)”
ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-16.30 น.

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม กรอกใบสมัครได้ที่ https://forms.gle/fjk8ZYbujpb68pMG8
หมดเขตรับสมัคร 20 มิถุนายน 2565

หมายเหตุ:
– รหัส Zoom Meeting จะจัดส่งให้ผู้ลงทะเบียนทางอีเมล
– ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเลือกเข้ารับฟังตามช่วงเวลาในหัวข้อที่สนใจได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
คุณรุจิรดา ชุ่มแก้ว : เบอร์โทรศัพท์ 0 5391 6311 email: rujirada.chu@mfu.ac.th
คุณดนัทธ์ ไชยสิทธิ์ : เบอร์โทรศัพท์ 0 5391 6319 email: danut.cha@mfu.ac.th