อบรมออนไลน์ในโครงการยกระดับศักยภาพของครูผู้ดูแลห้องสมุด (Upskill & Reskill) ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 21 - 21 July 2022

ขอเชิญครูหรือเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องสมุดโรงเรียน
เข้าร่วมอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting ใน “โครงการยกระดับศักยภาพของครูผู้ดูแลห้องสมุด (Upskill & Reskill)” ครั้งที่ 2
ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 08:30-16:30 น.

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม กรอกใบสมัครได้ที่ https://forms.gle/sxsYqciwaZks8ocG9
หมดเขตรับสมัคร 18 กรกฎาคม 2565

หมายเหตุ:
– รหัส Zoom Meeting จะจัดส่งให้ผู้ลงทะเบียนทางอีเมลในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
คุณรุจิรดา ชุ่มแก้ว : เบอร์โทรศัพท์ 0 5391 6311 email: rujirada.chu@mfu.ac.th
คุณดนัทธ์ ไชยสิทธิ์ : เบอร์โทรศัพท์ 0 5391 6319 email: danut.cha@mfu.ac.th