การอบรม เรื่อง การบริหารจัดการที่มุ่งสู่องค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

วันที่ 29 - 30 เมษายน 2024
เวลา 08:30 - 12:00 น.

ขอเชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัย นักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรม เรื่อง การบริหารจัดการที่มุ่งสู่องค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
วิทยากรโดย นางสาวธนาภรณ์ ฉิมแพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดสีเขียว
(ตรวจประเมิน)
📅 วันที่ 29-30 เมษายน 2567
⏰ วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 08.30-16.30 น. และวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 08.30-12.00 น.
🏢 ผ่านระบบ Zoom Meeting
*ทีมงานจะจัดส่งรหัสเข้า Zoom Meeting ให้ทาง e-mail ในวันที่ 26 เมษายน 2567
ลงทะเบียนที่นี่ >> https://forms.gle/7hWQf523V8AyrieL9

#MFULGreenLibrary #MFULGreenOffice #MFULISO14001