อบรมออนไลน์เรื่อง “เงินทองต้องวางแผน ตอน ครบเครื่องเรื่องลงทุน”

วันที่ 22 - 22 สิงหาคม 2023
เวลา 13:00 - 16:00 น.

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์เรื่อง “เงินทองต้องวางแผน ตอน ครบเครื่องเรื่องลงทุน”
วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 13:30-16.00 น.
วิทยากร : คุณศรัณยู โชติสถิตธรรม
ผู้ช่วยผู้บริหารงาน ฝ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสามารถลงทะเบียนอบรมออนไลน์ได้ที่ >> https://www.library.mfu.ac.th/go/regist2233

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2566 และทางผู้จัดจะส่ง Link สำหรับเข้าร่วมอบรมทางอีเมลในวันที่ 18 สิงหาคม 2566

พิเศษสำหรับนักศึกษา มฟล. รับคะแนน MFU Character เมื่อเข้ารับฟังการอบรม

#SETCorner