อบรมออนไลน์หัวข้อ เงินทองต้องวางแผน ตอน Happy Money, Happy Retirement

วันที่ 16 - 16 มิถุนายน 2022
เวลา 13:30 - 16:00 น.

เปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 15 พฤษภาคม 2565
https://www.library.mfu.ac.th/go/regist2233