กิจกรรม Workshop "การสร้างตัวอักษรแบบ Calligraphy เบื้องต้น"  รุ่นที่ 2

วันที่ 4 กรกฎาคม 2018
เวลา 09:00 - 16:00 น.

กิจกรรม Workshop “การสร้างตัวอักษรแบบ Calligraphy เบื้องต้น”  รุ่นที่ 2

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561
เวลา: 09.00 – 16.00 น.
สถานที่: ลานกิจกรรม ชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (ลาน AV)
วิทยากร: คุณอนุวัฒน์ คำเงิน นักเทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง