ศูนย์บรรณสารฯ ได้ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดยคุณดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ พร้อมบุคลากรของศูนย์บรรณสารฯ ได้ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน 12 ท่าน ในหัวข้อ “การบริหารจัดการองค์กร และการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว” เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดยนางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ พร้อมพนักงานศูนย์บรรณสารฯ เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) และห้องสมุดสีเขียว (Green Library) จากคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ประธานคณะกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดสีเขียว สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ นางสาวศุภลักษณ์ ศรีลาวงษ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม นางสาวเพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดสีเขียว (เหรัญญิก) นายทรงศักดิ์ ควรคิด ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสำนักงานสีเขียว กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และนางสาวธนาภรณ์ ฉิมแพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดสีเขียว (ตรวจประเมิน) โดยการประเมินเป็นการตรวจสอบในขั้นตอนของเอกสาร หลังจากนั้นเป็นการตรวจดูสภาพแวดล้อม และการดำเนินงานภายในศูนย์บรรณสารฯ ว่าเ Read more

ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรม My Little Garden : จัดสวนขวด Terrarium

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30-15.00 น. ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดกิจกรรม My Little Garden : จัดสวนขวด Terrarium โดยเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเล็ก ๆ ในขนาดกะทัดรัด ณ Living & Learning Zone ชั้น 3 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 24 คน ทางห้องสมุดต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ สามารถดูวิดีโอการสาธิตได้ที่ >>> https://youtu.be/t5QTtyjL018 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ จัดการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการที่มุ่งสู่องค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 29-30 เมษายน 2567 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้จัดการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการที่มุ่งสู่องค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการอบรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของศูนย์บรรณสารฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการบริหารจัดการองค์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการแผนงาน ตัวชี้วัดและข้อเสนอโครงการ ระบบ กลไก และการประเมินผลการให้บริการองค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดซื้อ-จัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการเรียนรู้องค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้แก่บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปโดย การอบรมนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวธนาภรณ์ ฉิมแพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดสีเขียว (ตรวจประเมิน) เป็นวิทยากร ทั้งนี้มีบุคลากรของศูนย์บรรณสารฯ และหน่วยงานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกเข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 79 คน ภาพกิจกรรมเพิ่มเ Read more

ศูนย์บรรณสารฯ จัดการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การจัดการมลพิษและของเสีย

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 09:00-11:00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้จัดการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การจัดการมลพิษและของเสีย ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของศูนย์บรรณสารฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการของเสีย การจัดการขยะ และการลดขยะด้วยไอเดีย 3R ให้แก่บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปโดย การอบรมนี้ได้รับเกียรติจากคุณสุพรรณิภา หวังงาม และคุณนวลพรรณ คณานุรักษ์ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นวิทยากร ทั้งนี้มีบุคลากรของศูนย์บรรณสารฯ และหน่วยงานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกเข้าร่วมอบรมจำแนกเป็น อาจารย์ 24 คน นักศึกษา 7 คน พนักงาน 152 คน และหน่วยงานภายนอก 9 คน รวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้นจำนวน 192 คน ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ จัดการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมและสภาวะฉุกเฉินและอพยพหนีไฟ

วันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 8.30-12.00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้จัดกิจกรรม เรื่อง “การฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉินและอพยพหนีไฟ ประจำปี พ.ศ. 2567” ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (AV) ให้แก่บุคลากร นักศึกษา แม่บ้าน และรปภ.ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง​ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลแม่จัน​ วิทยากรประกอบด้วย ​คุณนคร คำเปี้ย คุณสำเริง หลานป้อ และคุณศราวุฒิ อินต๊ะปะกุล ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ​ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ ​การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง​ วิธีการรับมือกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหว และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น​ หลังจากนั้นเป็นการซักซ้อมอพยพกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ​และกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวตามลำดับ ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กร

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 09:00-11:00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้จัดการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กร ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจากคุณธิชา เจริญผล และคุณธิติยา ภักดีสม จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก และกิจกรรมชดเชยคาร์บอนและการมุ่งสู่ Net Zero ให้แก่บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของศูนย์บรรณสารฯ ทั้งนี้มีบุคลากรของศูนย์บรรณสารฯ และหน่วยงานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมทั้งหมดจำนวน 113 คน ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง “การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า”

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 09:00-12:00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง “การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า” ณ ห้อง E4A-518 อาคารพลเอก สำเภา ชูศรี (E4)

ศูนย์บรรณสารฯ รับมอบเกียรติบัตร “องค์กรลดโลกร้อนด้วยเสื้อผ้า CoolMode″

เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 16.30 น. นายรุ่ง ผู้ค้าขาย ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เข้าร่วมการสัมมนา “ห้องสมุดสีเขียวกับการมุ่งสู่ Net Zero” และเข้ารับเกียรติบัตร “องค์กรลดโลกร้อนด้วยเสื้อผ้า CoolMode” จากคุณเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในการประชุมสามัญประจำปี 2566 ชมรมห้องสมุดสีเขียว และการประชุมผู้บริหารเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ณ ห้อง 217 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรม Green DIY 2023 และพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้จัดกิจกรรม Green DIY 2023 และพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ณ บริเวณด้านหน้าห้องสมุด ชั้น 3 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยนางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ ได้กล่าวรายงานความเป็นมาของการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของศูนย์บรรณสารฯ และได้รับเกียรติจากอาจารย์วิทยาศักดิ์ รุจิวรกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานฯ ได้กล่าวแสดงความยินดี และรับมอบใบรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 จากรองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต ผู้แทน บริษัท The Con Cert Quality Management (CCQM)