ศูนย์บรรณสารฯ จัดการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการที่มุ่งสู่องค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 29-30 เมษายน 2567 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้จัดการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการที่มุ่งสู่องค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการอบรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของศูนย์บรรณสารฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการบริหารจัดการองค์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการแผนงาน ตัวชี้วัดและข้อเสนอโครงการ ระบบ กลไก และการประเมินผลการให้บริการองค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดซื้อ-จัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการเรียนรู้องค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้แก่บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปโดย การอบรมนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวธนาภรณ์ ฉิมแพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดสีเขียว (ตรวจประเมิน) เป็นวิทยากร ทั้งนี้มีบุคลากรของศูนย์บรรณสารฯ และหน่วยงานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกเข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 79 คน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม