ศูนย์บรรณสารฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการสืบค้นข้อมูล แก่ นศ.แพทย์ มฟล.

เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30-15.30 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมการสืบค้นข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำวิจัยของนักศึกษาแพทย์ ณ ห้อง 329 ชั้น 3 อาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทั้งนี้ ได้มีการอบรมห้องสมุดได้จัดอบรมให้ความรู้การสืบค้นสารสนเทศ ฐานข้อมูลและเครื่องมือค้นคว้า ประกอบการเรียนการสอนและการทำวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน ห้องสมุดต้องขอขอบคุณอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้เป็นอย่างยิ่งค่ะ ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ เข้ารับการตรวจประเมินประจำปี ISO 14001:2015

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 อาจารย์พุฒิไนย เวชกามา ตัวแทนจากบริษัท ไทย-อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์ติฟิเคชั่น จำกัด ได้เข้าตรวจประเมินประจำปีของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001:2015 ให้กับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งผลการตรวจประเมินพบความต่อเนื่องในการดำเนินงานตามข้อกำหนดของระบบมาตรฐาน ISO 14001:2015 ศูนย์บรรณสารฯได้ตระหนักถึงความสำคัญและดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2562 ได้รับการประเมินรับรองเป็น “ห้องสมุดสีเขียว (Green Library)” ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อมาศูนย์บรรณสารฯ ได้ดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) และได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรและเพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และห Read more

ศูนย์บรรณสารฯ ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Chengdu University of Traditional Chinese Medicine

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 (วันนี้) เวลา 14.15–15.00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Chengdu University of Traditional Chinese Medicine จำนวน 42 คน ในการนำชมหอประวัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และการให้บริการต่างๆ ของห้องสมุด ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ ได้ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดยคุณดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ พร้อมบุคลากรของศูนย์บรรณสารฯ ได้ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน 12 ท่าน ในหัวข้อ “การบริหารจัดการองค์กร และการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว” เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดยนางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ พร้อมพนักงานศูนย์บรรณสารฯ เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) และห้องสมุดสีเขียว (Green Library) จากคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ประธานคณะกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดสีเขียว สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ นางสาวศุภลักษณ์ ศรีลาวงษ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม นางสาวเพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดสีเขียว (เหรัญญิก) นายทรงศักดิ์ ควรคิด ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสำนักงานสีเขียว กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และนางสาวธนาภรณ์ ฉิมแพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดสีเขียว (ตรวจประเมิน) โดยการประเมินเป็นการตรวจสอบในขั้นตอนของเอกสาร หลังจากนั้นเป็นการตรวจดูสภาพแวดล้อม และการดำเนินงานภายในศูนย์บรรณสารฯ ว่าเ Read more

ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรม My Little Garden : จัดสวนขวด Terrarium

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30-15.00 น. ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดกิจกรรม My Little Garden : จัดสวนขวด Terrarium โดยเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเล็ก ๆ ในขนาดกะทัดรัด ณ Living & Learning Zone ชั้น 3 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 24 คน ทางห้องสมุดต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ สามารถดูวิดีโอการสาธิตได้ที่ >>> https://youtu.be/t5QTtyjL018 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ ได้ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 (วันนี้) เวลา 13.30–14.30 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน จำนวน 92 คน ในการนำชมหอประวัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และการให้บริการต่างๆ ของห้องสมุด ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดกิจกรรมอิ่มนาน…อ่านยาว: Special Night สอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย 2566

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 18.30 น. ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดกิจกรรมอิ่มนาน…อ่านยาว: Special Night แจกอาหารว่างและเครื่องดื่มฟรี เพื่อสร้างเสริมกำลังใจในการอ่านหนังสือของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในช่วงสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2566 ณ บริเวณ Happy corner ด้านหน้าห้องสมุดชั้น 3 โดยได้รับการการสนับสนุนจากมูลนิธิ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ และผู้ใหญ่ใจดี โดยมีเมนูพิเศษดังนี้ Yogurt Cake และ Fruit Salad กว่า 200 ชุด จาก โครงการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง วุ้นชาเขียว ชาเขียวน้ำผึ้ง กาแฟเย็น กว่า 300 ชุด จาก สถาบันชาและกาแฟแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง น้ำมะตูม จำนวน 20 ลิตร จาก ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลูกอมชาเขียว-ชาแดง จากร้าน One tea at a time นอกจากนี้ได้รับการสนับสนุนจาก ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ รุ่งเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ทันตแพทย์ไพศาล กังวลกิจ คณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ และอาจารย์ ดร.พัชราภรณ์ พรรณวงค์ ซึ่งบรรยากาศภายในงาน Aj.Flavie Lepoutre หัวหน้าโครงการจัดตั้งหน่วยความร่ Read more

ศูนย์บรรณสารฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน มฟล. ประจำปี พ.ศ. 2566

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานประจำปี พ.ศ. 2566 จากผลงาน “ระบบติดตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา” โดย ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมดอยตุง อาคารวันชัย ศิริชนะ “ระบบติดตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)” เป็นระบบที่ศูนย์บรรณสารฯ พัฒนาขึ้น เพื่อใช้ในการรายงานการปฎิบัติงานตามตัวชี้วัด หรือภาระงานที่พนักงานได้รับมอบหมาย ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยหัวหน้าฝ่ายได้ใช้ระบบดังกล่าวในการติดตามการดำเนินงาน รับทราบปัญหา ข้อจำกัด หรือแนวโน้มการบรรลุเป้าหมายในแต่ละตัวชี้วัด เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกับผู้ปฎิบัติงาน ส่งผลให้การดำเนินงานของทุกตัวชี้วัด เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานของศูนย์บรรณสารฯ

ศูนย์บรรณสารฯ จัดการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการที่มุ่งสู่องค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 29-30 เมษายน 2567 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้จัดการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการที่มุ่งสู่องค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการอบรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของศูนย์บรรณสารฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการบริหารจัดการองค์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการแผนงาน ตัวชี้วัดและข้อเสนอโครงการ ระบบ กลไก และการประเมินผลการให้บริการองค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดซื้อ-จัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการเรียนรู้องค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้แก่บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปโดย การอบรมนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวธนาภรณ์ ฉิมแพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดสีเขียว (ตรวจประเมิน) เป็นวิทยากร ทั้งนี้มีบุคลากรของศูนย์บรรณสารฯ และหน่วยงานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกเข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 79 คน ภาพกิจกรรมเพิ่มเ Read more