ศูนย์บรรณสารฯ ต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรจากหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 14.30 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา นำโดย นางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ และทีมงาน ได้ต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรจากหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 14 คน ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบัน เพื่อเป็นการพัฒนางานด้านห้องสมุดต่อไป   ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ จัดอบรมเรื่อง “การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site”

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดอบรมเรื่อง “การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site” โดย คุณเจริญศักดิ์ วางวงศ์ หน่วยจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นวิทยากรให้ความรู้ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง 316 (S1 – 316)

Library สัญจรพบสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.00-11.30 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา นำโดยนางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดกิจกรรม “Library สัญจรพบสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ” ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เพื่อรายงานผลการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์บริการ และระบบที่สนับสนุนการค้นคว้าวิจัย ตลอดจนรับทราบข้อเสนอแนะจากสำนักวิชาฯ เพื่อนำมาพัฒนาบริการของศูนย์บรรณสารฯ ต่อไป ศูนย์บรรณสารฯ ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ที่เข้าร่วมฟังเป็นอย่างยิ่งค่ะ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ จัดอบรมการใช้งานการสืบค้นฐานข้อมูล และการใช้งาน Mendeley ให้กับ นศ. เคมีประยุกต์ มฟล.

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-15.30 น. ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดการอบรมการสืบค้นการใช้งานฐานข้อมูลที่ห้องสมุดบอกรับและการใช้เครื่องมือจัดการบรรณานุกรม Mendeley สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเคมีประยุกต์ จำนวน 25 คน ณ ห้อง 302 อาคาร S1

ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรมสเปเชียลไนท์ แจกขนมและเครื่องดื่มเพื่อให้กำลังใจนักศึกษาในการอ่านหนังสือสอบ

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรม Special Night แจกโดนัทและเครื่องดื่ม เพื่อสร้างเสริมกำลังใจในการอ่านหนังสือของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เวลา 18.30 น. ณ บริเวณ Happy corner ด้านหน้าห้องสมุดชั้น 3

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชาวต่างชาติ และนักศึกษาสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยฯ

ศูนย์บรรณสารฯ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชาวต่างชาติ และนักศึกษาสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 230 คน ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) ในวันที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น.

ศูนย์บรรณสารฯ​ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชาวต่างชาติ ประจำปี 2565

ศูนย์บรรณสารฯ​ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชาวต่างชาติ จำนวน 458 คน ณ ห้องประดู่แดง 1 อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. โดยนางดาวนภา​ สุยะนนท์​ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ​ และนางสาวณชญาดา แต้มรู้ หัวหน้าฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ เป็นวิทยากรแนะนำการสมัครสมาชิก การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และบริการต่าง ๆ ของห้องสมุด ทั้งนี้ได้มีการออกบูธสมัครสมาชิก ให้คำแนะนำเรื่องบริการต่างๆ และมีกิจกรรมให้นักศึกษาได้ร่วมสนุกอีกด้วย ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ต้อนรับคณะดูงานจากผู้เข้าร่วมการสัมมนา OVID Meeting 2022

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับ ผู้เข้าร่วมการสัมมนา OVID Meeting 2022 จำนวน 38 ท่าน ที่ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารฯ และหอประวัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านต่างๆ ร่วมกัน ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น. ภาพบรรยากาศเพิ่มเติ่ม

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ศูนย์บรรณสารฯ​ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร​ E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565

ศูนย์บรรณสารฯ จัดอบรมเรื่อง การให้บริการด้วยใจ (Service Mind)

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการอบรม​ เรื่อง “การให้บริการด้วยใจ (Service Mind)” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารฯ มฟล.