ศูนย์บรรณสารฯ ได้ต้อนรับคณะจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

วันที่ 31 มกราคม 2567 (วันนี้) เวลา 13.00-14.00 น.ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา นำโดย นางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ และทีมงาน ได้ต้อนรับคณะจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ในการเยี่ยมชมการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ สิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งพื้นที่การเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

สป.อว. บอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ฯ (Reference Database) จำนวน 9 ฐานข้อมูล

ในปีงบประมาณ 2567 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) บอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ฯ (Reference Database) จำนวน 9 ฐานข้อมูล โดยมีระยะเวลาการให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้ 1. ACM Digital Library 2. American Chemical Society Journal (ACS) 3. IEEE Electronic Library (IEL) 4. SpringerLink – Journal 5. Emerald Management 6. Academic Search Ultimate (ASU) 7. EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text 8. Engineering Source 9. ScienceDirect หมายเหตุ 1. สามารถดูรายละเอียดและ Collection ที่ให้บริการได้ที่ https://library.mfu.ac.th/th/eresource/access-type/supported-by-thailis/ 2. ใช้งานนอกเครือข่ายผ่าน EZproxy

ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรมบรรณารักษ์สัญจร ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และสำนักวิชาเวชศาสตร์ฯ มฟล.

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดกิจกรรมบรรณารักษ์สัญจร เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการ และการให้บริการของห้องสมุดที่เกี่ยวข้องกับสำนักวิชา โดยมีอาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมจำนวน 36 คน นอกจากนี้ยังได้จัดอบรม เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาทักษะในการสืบค้นข้อมูลการอ้างอิง วิเคราะห์และแปรผลข้อมูลเพื่ออภิปรายงานวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาคารปัญจภูมิ และสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ อาคาร PS Tower ศูนย์บรรณสารฯ ต้องขอขอบคุณอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในสองวันนี้เป็นอย่างยิ่ง

ศูนย์บรรณสารฯ ได้ต้อนรับนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ต้อนรับอาจารย์ ดร.อณุตรา หงษ์ทอง และนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 38 คน ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 กรณีศึกษาของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำองค์ความรู้และแนวปฏิบัติไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม  

ศูนย์บรรณสารฯ ได้นำชมหอประวัติ มฟล. และทั้งบริการต่าง ๆ ของศูนย์บรรณสารฯ ในกิจกรรมใจถึงใจพี่พบน้อง

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566 (วันนี้) เวลา 13.00-14.30 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้ให้การต้อนรับ และนำชมหอประวัติมหาวิทยาลัย แนะนำการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ รวมทั้งบริการต่าง ๆ ของศูนย์บรรณสารฯ ให้แก่นักศึกษาพิเศษ จำนวน 29 คน ในกิจกรรมใจถึงใจพี่พบน้อง ประจำปีการศึกษา 2566 จัดโดยส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30-15.00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ในหัวข้อเรื่อง “การสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศทางวิชาการจากฐานข้อมูลที่ห้องสมุดบอกรับ”

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้จัดกิจกรรม Green Library Explorer ในกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2566

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้จัดกิจกรรม Green Library Explorer (ผจญภัยสู่ความรู้สิ่งแวดล้อมในห้องสมุด) ในกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 16-18 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณชั้น 3 อาคารศูนย์บรรณสารฯ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ กิจกรรมวิดีโอให้ความรู้ และตอบคำถามทางด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมบอร์ดเกมส์เพื่อเสริมทักษะความคิด กิจกรรมชมภาพยนตร์ออนไลน์ (Movie Streaming) ทางด้านวิทยาศาสตร์ และการจัดแสดงหนังสือทางด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ภายในจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประมาณ 12,860 คน ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดกิจกรรม “PUN PUN First Meet” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00-14.00 น. ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดกิจกรรม “PUN PUN First Meet” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ เพื่อแนะนำการสมัครสมาชิก บริการต่าง ๆ และการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ผ่านโปรแกรม Google Meet โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม จำนวน 40 คน ศูนย์บรรณสารฯ ต้องขอขอบคุณสำนักวิชาและนักศึกษาที่ให้โอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของสำนักวิชาต่าง ๆ

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ศูนย์บรรณสารฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของสำนักวิชาต่าง ๆ โดยมีกิจกรรม “PUN PUN First Meet” เพื่อแนะนำการสมัครสมาชิก บริการต่าง ๆ และการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ทั้งในรูปแบบการแนะนำ ณ สำนักวิชา และการนำนักศึกษาเยี่ยมชมพื้นที่ของศูนย์บรรณสารฯ โดยมีสำนักวิชาที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ดังนี้ 1. สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 600 คน 2. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 88 คน 3. สำนักวิชาการจัดการ จำนวน 220 คน 4. สำนักวิชานวัตกรรมสังคม จำนวน 94 คน 5. สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 63 คน 6. สำนักวิชานิติศาสตร์ จำนวน 500 คน ศูนย์บรรณสารฯ ต้องขอขอบคุณสำนักวิชาและนักศึกษาที่ให้โอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรการศึกษาฯ ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 – 15.00 น.ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการพัฒนาบุคลากรการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน พร้อมทั้งพัฒนาทักษะให้กับผู้เรียน ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม จังหวัดเชียงราย โดยมีครูและเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวน 133 คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมทักษะความรู้ของบุคลากรการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีสิทธิภาพ และเสริมทักษะการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กระดับปฐมวัยให้เติบโตสมวัย โครงการฯ ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้