ศูนย์บรรณสารฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการสืบค้นข้อมูล แก่ นศ.แพทย์ มฟล.

เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30-15.30 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมการสืบค้นข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำวิจัยของนักศึกษาแพทย์ ณ ห้อง 329 ชั้น 3 อาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทั้งนี้ ได้มีการอบรมห้องสมุดได้จัดอบรมให้ความรู้การสืบค้นสารสนเทศ ฐานข้อมูลและเครื่องมือค้นคว้า ประกอบการเรียนการสอนและการทำวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน ห้องสมุดต้องขอขอบคุณอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้เป็นอย่างยิ่งค่ะ ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ ได้ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 (วันนี้) เวลา 13.30–14.30 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน จำนวน 92 คน ในการนำชมหอประวัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และการให้บริการต่างๆ ของห้องสมุด ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

บุคลากรของศูนย์บรรณสารฯ เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การซ่อมแซมหนังสือชำรุด และ DIY สมุดบันทึก”

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 09.00-12.00 น. บุคลากรของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา นำโดย นางสาวรุจิรดา ชุ่มแก้ว หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารนิเทศ ร่วมด้วย นางสาวพิชญา สาจันทร์ และนายรัชชานนท์ รัตนะ ได้ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การซ่อมแซมหนังสือชำรุด และ DIY สมุดบันทึก” ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการการพัฒนาบุคลากรห้องสมุดประชาชนในสังกัด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงราย เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมแซมหนังสือชำรุดให้กลับมาใช้งานและให้บริการได้อีกครั้ง และการจัดทำสมุดบันทึก DIY โดยนำกระดาษที่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า มีครูบรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนของอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมอบรม จำนวน 22 คน ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ รับการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน

วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 9.00-12.00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย อาจารย์สิตางค์ คงกระโทก และนักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้เข้ามาตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน และพื้นที่ในการให้บริการของศูนย์บรรณสารฯ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด และสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพของห้องสมุดสีเขียว (Green Library)สำนักงานสีเขียว (Green Office) และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานต่อไป ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 กิจกรรม

เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00-15.00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้จัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 กิจกรรม ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 และพื้นที่เรียนรู้ (M-Learning Space) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้นักศึกษาในการคัดแยกขยะรีไซเคิลให้ถูกต้องตั้งแต่ต้นทาง ผ่านกิจกรรม “ตลาดนัดขยะรีไซเคิล” ครั้งที่ 6 และ การนำขยะและวัสดุเหลือใช้มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ผ่านกิจกรรม “ถุงยาใจ” และกิจกรรม ” DIY กล่องเครื่องหอมปรับอากาศ Scented Box “

ศูนย์บรรณสารฯ ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสำนักวิทยบริการ มอ. ปัตตานี เรื่อง “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดเก็บข้อมูลและการรายงานสภาพอากาศ และปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5)” และ “การดำเนินงานตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015”

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 10.00-12.00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เรื่อง “ระบบการจัดเก็บข้อมูลและการรายงานสภาพอากาศ และปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5)” เพื่อให้ศูนย์บรรณสารฯ ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 พร้อมกันนี้ศูนย์บรรณสารฯ ได้นำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การดำเนินงานตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015” เพื่อให้สำนักวิทยบริการฯ ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ต่อไป ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง”กระบวนการรับฟังเสียงของผู้รับบริการ” กับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น. คณะผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเก็บข้อมูล เรื่อง”กระบวนการรับฟังเสียงของผู้รับบริการ” จากการสัมภาษณ์ และการเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารฯ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการรับฟังเสียงของผู้รับบริการของสองสถาบันต่อไป ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ ได้ต้อนรับคณะจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

วันที่ 31 มกราคม 2567 (วันนี้) เวลา 13.00-14.00 น.ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา นำโดย นางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ และทีมงาน ได้ต้อนรับคณะจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ในการเยี่ยมชมการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ สิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งพื้นที่การเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

สป.อว. บอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ฯ (Reference Database) จำนวน 9 ฐานข้อมูล

ในปีงบประมาณ 2567 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) บอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ฯ (Reference Database) จำนวน 9 ฐานข้อมูล โดยมีระยะเวลาการให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้ 1. ACM Digital Library 2. American Chemical Society Journal (ACS) 3. IEEE Electronic Library (IEL) 4. SpringerLink – Journal 5. Emerald Management 6. Academic Search Ultimate (ASU) 7. EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text 8. Engineering Source 9. ScienceDirect หมายเหตุ 1. สามารถดูรายละเอียดและ Collection ที่ให้บริการได้ที่ https://library.mfu.ac.th/th/eresource/access-type/supported-by-thailis/ 2. ใช้งานนอกเครือข่ายผ่าน EZproxy

ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรมบรรณารักษ์สัญจร ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และสำนักวิชาเวชศาสตร์ฯ มฟล.

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดกิจกรรมบรรณารักษ์สัญจร เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการ และการให้บริการของห้องสมุดที่เกี่ยวข้องกับสำนักวิชา โดยมีอาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมจำนวน 36 คน นอกจากนี้ยังได้จัดอบรม เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาทักษะในการสืบค้นข้อมูลการอ้างอิง วิเคราะห์และแปรผลข้อมูลเพื่ออภิปรายงานวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาคารปัญจภูมิ และสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ อาคาร PS Tower ศูนย์บรรณสารฯ ต้องขอขอบคุณอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในสองวันนี้เป็นอย่างยิ่ง