ศูนย์บรรณสารฯ จัดการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การจัดการมลพิษและของเสีย

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 09:00-11:00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้จัดการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การจัดการมลพิษและของเสีย ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของศูนย์บรรณสารฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการของเสีย การจัดการขยะ และการลดขยะด้วยไอเดีย 3R ให้แก่บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปโดย การอบรมนี้ได้รับเกียรติจากคุณสุพรรณิภา หวังงาม และคุณนวลพรรณ คณานุรักษ์ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นวิทยากร ทั้งนี้มีบุคลากรของศูนย์บรรณสารฯ และหน่วยงานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกเข้าร่วมอบรมจำแนกเป็น อาจารย์ 24 คน นักศึกษา 7 คน พนักงาน 152 คน และหน่วยงานภายนอก 9 คน รวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้นจำนวน 192 คน ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ จัดการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมและสภาวะฉุกเฉินและอพยพหนีไฟ

วันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 8.30-12.00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้จัดกิจกรรม เรื่อง “การฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉินและอพยพหนีไฟ ประจำปี พ.ศ. 2567” ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (AV) ให้แก่บุคลากร นักศึกษา แม่บ้าน และรปภ.ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง​ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลแม่จัน​ วิทยากรประกอบด้วย ​คุณนคร คำเปี้ย คุณสำเริง หลานป้อ และคุณศราวุฒิ อินต๊ะปะกุล ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ​ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ ​การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง​ วิธีการรับมือกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหว และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น​ หลังจากนั้นเป็นการซักซ้อมอพยพกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ​และกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวตามลำดับ ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรมบรรณารักษ์สัญจร ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2567 ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดกิจกรรมบรรณารักษ์สัญจร ครั้งที่ 2 เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนและให้คำปรึกษาการค้นคว้าเพื่อการวิจัยและจัดอบรมหัวข้อ “How to use Endnote?” เพื่อใช้เป็นเครื่องมือจัดการข้อมูลบรรณานุกรมในการจัดทำการค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง โดยมีอาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมจำนวน 20 คน ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาคารปัญจภูมิ และสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ อาคาร PS Tower ศูนย์บรรณสารฯ ต้องขอขอบคุณอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในสองวันนี้เป็นอย่างยิ่ง ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและบุคลากรจาก หอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 10.00–12.00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา นำโดยคุณดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา อาจารย์ ดร.พฐา สุวรรณรัตน์ จอห์นสตัน ที่ปรึกษาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและบุคลากรจาก หอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 5 คน ในการนำชมหอประวัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และการดำเนินงานต่างๆ ของงานจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ จัดการอบรมให้ความรู้ เรื่อง GALE Empowering Research

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 09:00-11:00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้จัดการอบรมให้ความรู้ เรื่อง GALE Empowering Research การค้นคว้าฐานข้อมูลอย่างมีสไตล์เพื่องานวิจัยในแบบสมบูรณ์ ณ อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้อง S1 316 โดยนายธนกฤต ลภัสศิริกุล จากบริษัท Cengage Learning Asia PTE Limited เป็นวิทยากร วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อีบุ๊ค ฐานข้อมูลและเครื่องมีออำนวยความสะดวกในการสืบค้นต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนไปจนถึงงานวิจัยอย่างสมบูรณ์ ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดกิจกรรมอิ่มนาน…อ่านยาว: Special Night สอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย 2566

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 18.30 น. ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดกิจกรรมอิ่มนาน…อ่านยาว: Special Night แจกอาหารว่างและเครื่องดื่มฟรี เพื่อสร้างเสริมกำลังใจในการอ่านหนังสือของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในช่วงสอบกลางภาค ปีการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2566 ณ บริเวณ Happy corner ด้านหน้าห้องสมุดชั้น 3

ศูนย์บรรณสารฯ ได้ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจาก Complete International Education Service ประเทศพม่า

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 11.20–11.50 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจาก Complete International Education Service ประเทศพม่า จำนวน 15 คน ในการนำชมหอประวัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และการให้บริการต่างๆ ของห้องสมุด ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ ได้ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Oregon Health and Science University

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.00–15.30 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา นำโดยนางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Oregon Health and Science University จำนวน 18 คน ในการนำชมหอประวัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ ได้ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00–13.30 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จำนวน 30 คน ในการนำชมหอประวัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาพบรยากาศเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ ได้ต้อนรับคณะจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

วันที่ 31 มกราคม 2567 (วันนี้) เวลา 13.00-14.00 น.ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา นำโดย นางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ และทีมงาน ได้ต้อนรับคณะจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ในการเยี่ยมชมการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ สิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งพื้นที่การเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม