ศูนย์บรรณสารฯ ต้อนรับผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 13.30-14.30 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้ต้อนรับผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น การอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 24 คน ในการนำชมหอประวัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง การแนะนำทรัพยากรสารสนเทศ การสืบค้นหนังสือ และการใช้บริการของห้องสมุด เพื่อประกอบการเรียนการสอนของผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ต่อไป

ภาพบรรยากาศทั่วไป