บุคลากรของศูนย์บรรณสารฯ เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การซ่อมแซมหนังสือชำรุด และ DIY สมุดบันทึก”

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 09.00-12.00 น. บุคลากรของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา นำโดย นางสาวรุจิรดา ชุ่มแก้ว หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารนิเทศ ร่วมด้วย นางสาวพิชญา สาจันทร์ และนายรัชชานนท์ รัตนะ ได้ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การซ่อมแซมหนังสือชำรุด และ DIY สมุดบันทึก” ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการการพัฒนาบุคลากรห้องสมุดประชาชนในสังกัด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงราย เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมแซมหนังสือชำรุดให้กลับมาใช้งานและให้บริการได้อีกครั้ง และการจัดทำสมุดบันทึก DIY โดยนำกระดาษที่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า มีครูบรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนของอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมอบรม จำนวน 22 คน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม