ศูนย์บรรณสารฯ รับการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน

วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 9.00-12.00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย อาจารย์สิตางค์ คงกระโทก และนักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้เข้ามาตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน และพื้นที่ในการให้บริการของศูนย์บรรณสารฯ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด และสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพของห้องสมุดสีเขียว (Green Library)สำนักงานสีเขียว (Green Office) และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานต่อไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม