ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 กิจกรรม

เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00-15.00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้จัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 กิจกรรม ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 และพื้นที่เรียนรู้ (M-Learning Space) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้นักศึกษาในการคัดแยกขยะรีไซเคิลให้ถูกต้องตั้งแต่ต้นทาง ผ่านกิจกรรม “ตลาดนัดขยะรีไซเคิล” ครั้งที่ 6 และ การนำขยะและวัสดุเหลือใช้มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ผ่านกิจกรรม “ถุงยาใจ” และกิจกรรม ” DIY กล่องเครื่องหอมปรับอากาศ Scented Box “

ทั้งนี้มีนักศึกษาให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก โดยได้รับขยะรีไซเคิลจากนักศึกษา จำนวน 130.50 กิโลกรัม และนักศึกษาร่วมพับถุงยาจากกระดาษเหลือใช้ ส่งมอบให้โรงพยาบาลเพื่อใส่ยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 145 ถุง และร่วมจัดทำ DIY กล่องเครื่องหอมปรับอากาศ Scented Box เพื่อใช้งานในห้องน้ำ อาคารศูนย์บรรณสารฯ ต่อไป
ศูนย์บรรณสารฯ ขอขอบคุณผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ผู้ใหญ่ใจดี ที่ร่วมสนับสนุนในการจัดกิจกรรมครั้งนี้