ศูนย์บรรณสารฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน มฟล. ประจำปี พ.ศ. 2566

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานประจำปี พ.ศ. 2566 จากผลงาน “ระบบติดตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา” โดย ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมดอยตุง อาคารวันชัย ศิริชนะ
“ระบบติดตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)” เป็นระบบที่ศูนย์บรรณสารฯ พัฒนาขึ้น เพื่อใช้ในการรายงานการปฎิบัติงานตามตัวชี้วัด หรือภาระงานที่พนักงานได้รับมอบหมาย ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยหัวหน้าฝ่ายได้ใช้ระบบดังกล่าวในการติดตามการดำเนินงาน รับทราบปัญหา ข้อจำกัด หรือแนวโน้มการบรรลุเป้าหมายในแต่ละตัวชี้วัด เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกับผู้ปฎิบัติงาน ส่งผลให้การดำเนินงานของทุกตัวชี้วัด เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานของศูนย์บรรณสารฯ