ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กร

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 09:00-11:00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้จัดการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กร ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจากคุณธิชา เจริญผล และคุณธิติยา ภักดีสม จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก และกิจกรรมชดเชยคาร์บอนและการมุ่งสู่ Net Zero ให้แก่บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของศูนย์บรรณสารฯ ทั้งนี้มีบุคลากรของศูนย์บรรณสารฯ และหน่วยงานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมทั้งหมดจำนวน 113 คน

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม