ศูนย์บรรณสารฯ จัดประชุม เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเรื่อง “MFU ITA” ประจำปี 2567

วันที่ 8 มีนาคม 2567 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ พนักงานศูนย์บรรณสารฯ ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยนางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ ในรูปแบบออนไลน์ เวลา 09.00-10.00 น. โดยเป็นการเน้นย้ำให้พนักงานภายในศูนย์บรรณสารฯ ได้รับรู้และเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (Mae Fah Luang University Integrity and Transparency Assessment : MFU ITA) เพื่อให้พนักงานใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงานต่อไป   หลังจากนั้นในวันที่ 10 มีนาคม 2567 ได้มีการบันทึกภาพผู้บริหารและพนักงานศูนย์บรรณสารฯ ร่วมกัน เพื่อแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ณ อาคารศูนย์บรรณสารฯ มฟล.