ศูนย์บรรณสารฯ เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2563

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศออนไลน์นักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งจัดโดยสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ ห้องริมกก อาคารอธิการดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เวลา 11.30 – 12.00 น. ซึ่งคุณณชญาดา แต้มรู้ หัวหน้าฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศได้มีการแนะนำบริการของห้องสมุดผ่านระบบ Zoom ในเรื่อง การสมัครสมาชิก สิทธิของสมาชิกระดับบัณฑิตศึกษา และบริการที่น่าสนใจของศูนย์บรรณสารฯ อื่น ๆ ตามลำดับ