ศูนย์บรรณสารฯ จัดการอบรมในหัวข้อ How to Manage Citation Using Mendeley สาขาวิชาเคมีประยุกต์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สนว.วิทยาศาสตร์

วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 13.00-15.00 น. ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดการอบรมในหัวข้อ How to Manage Citation Using Mendeley เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบรรณานุกรมและการอ้างอิงข้อมูล แนะนำการใช้งาน Mendeley เพื่อรวบรวม จัดเก็บ และจัดรายการอ้างอิงได้อย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม ดังนี้
1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเคมีประยุกต์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 25 คน ณ ห้อง 316 อาคารปฎิบัติการ S1
2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 คน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารฯ
3. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 14 คน ณ ห้อง 307/1 อาคารเรียนรวม 1 (C1)
ศูนย์บรรณสารฯ ต้องขอขอบคุณอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้เป็นอย่างยิ่ง