ศูนย์บรรณสารฯ จัดการอบรมการใช้โปรแกรม Mendeley สำหรับ นศ. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

วันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 10.00-11.00 น. ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดการอบรมในหัวข้อ การใช้โปรแกรม Mendeley สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปี 4 จำนวน 6 คน ณ ห้อง Trianing room 1 ชั้น 4 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เพื่อเป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการบรรณานุกรม และแนะนำการใช้โปรแกรม Mendeley ในการจัดรายการบรรณานุกรมได้อย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ศูนย์บรรณสารฯ ต้องขอขอบคุณอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้เป็นอย่างยิ่ง

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม