ศูนย์บรรณสารฯ จัดการอบรมการสืบค้นข้อมูล ในหัวข้อ How to Seek Information on Library Website และ How to Check Plagiarism Using Turnitin

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00-15.30 น. ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดการอบรมการสืบคันข้อมูล ในหัวข้อ How to Seek Information on Library Website และ How to Check Plagiarism Using Turnitin เพื่อเป็นการให้ความรู้ และแนะนำเทคนิคการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลและเครื่องมือค้นคว้าวิจัย ที่ห้องสมุดจัดหาให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม ดังนี้

1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 คน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารฯ
2. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเคมีประยุกต์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 25 คน ณ ห้อง 316 อาคารปฎิบัติการ S1
ศูนย์บรรณสารฯ ต้องขอขอบคุณอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้เป็นอย่างยิ่ง