ศูนย์บรรณสารฯ ได้ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจาก Complete International Education Service ประเทศพม่า

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 11.20–11.50 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจาก Complete International Education Service ประเทศพม่า จำนวน 15 คน ในการนำชมหอประวัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และการให้บริการต่างๆ ของห้องสมุด ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ ได้ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Oregon Health and Science University

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.00–15.30 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา นำโดยนางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Oregon Health and Science University จำนวน 18 คน ในการนำชมหอประวัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ ได้ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00–13.30 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จำนวน 30 คน ในการนำชมหอประวัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาพบรยากาศเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ ได้ต้อนรับคณะจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

วันที่ 31 มกราคม 2567 (วันนี้) เวลา 13.00-14.00 น.ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา นำโดย นางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ และทีมงาน ได้ต้อนรับคณะจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ในการเยี่ยมชมการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ สิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งพื้นที่การเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ​ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชาวต่างชาติ

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2568 เวลา 13.00-16.00 น. ศูนย์บรรณสารฯ​ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชาวต่างชาติ เพื่อเข้าศึกษาต่อในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 จำนวน 90 คน ณ ห้องคำมอกหลวง ชั้น 5 อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีการบรรยายเพื่อแนะนำบริการต่าง ๆ และการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์บรรณสารฯ (บรรยายภาษาอังกฤษ) ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง “การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า”

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 09:00-12:00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง “การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า” ณ ห้อง E4A-518 อาคารพลเอก สำเภา ชูศรี (E4)

ศูนย์บรรณสารฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การบริหารจัดการและการให้บริการ Endnote” กับศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.พะเยา

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 10.00-11.00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับเกียรติจากคุณวันเพ็ญ ตันจันทร์กูล ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การบริหารจัดการและการให้บริการ Endnote” ทาง Zoom Meeting เพื่อศึกษาแนวทางการให้บริการโปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม Endnote สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยต่อไป ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ มอบทรัพยากรสารสนเทศในโครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” ให้เรือนจำกลาง จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 9.00-12.00 น.ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ส่งมอบทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทซีดีภาพยนตร์ ซีดีทางด้านภาษา และนิตยสาร ในโครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” ให้เรือนจำกลาง จังหวัดเชียงราย และได้เยี่ยมชมห้องสมุดเรือนจำกลาง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะการจัดหมวดหมู่หนังสือสำหรับการให้บริการต่อไป โครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” เป็นกิจกรรมที่ส่งต่อทรัพยากรสารสนเทศไปยังสำนักวิชา หรือหน่วยงานที่ต้องการ เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนและใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่า ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

สป.อว. บอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ฯ (Reference Database) จำนวน 9 ฐานข้อมูล

ในปีงบประมาณ 2567 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) บอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ฯ (Reference Database) จำนวน 9 ฐานข้อมูล โดยมีระยะเวลาการให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้ 1. ACM Digital Library 2. American Chemical Society Journal (ACS) 3. IEEE Electronic Library (IEL) 4. SpringerLink – Journal 5. Emerald Management 6. Academic Search Ultimate (ASU) 7. EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text 8. Engineering Source 9. ScienceDirect หมายเหตุ 1. สามารถดูรายละเอียดและ Collection ที่ให้บริการได้ที่ https://library.mfu.ac.th/th/eresource/access-type/supported-by-thailis/ 2. ใช้งานนอกเครือข่ายผ่าน EZproxy

ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรมบรรณารักษ์สัญจร ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และสำนักวิชาเวชศาสตร์ฯ มฟล.

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดกิจกรรมบรรณารักษ์สัญจร เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการ และการให้บริการของห้องสมุดที่เกี่ยวข้องกับสำนักวิชา โดยมีอาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมจำนวน 36 คน นอกจากนี้ยังได้จัดอบรม เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาทักษะในการสืบค้นข้อมูลการอ้างอิง วิเคราะห์และแปรผลข้อมูลเพื่ออภิปรายงานวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาคารปัญจภูมิ และสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ อาคาร PS Tower ศูนย์บรรณสารฯ ต้องขอขอบคุณอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในสองวันนี้เป็นอย่างยิ่ง