ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรม Green DIY 2023 และพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้จัดกิจกรรม Green DIY 2023 และพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ณ บริเวณด้านหน้าห้องสมุด ชั้น 3 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยนางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ ได้กล่าวรายงานความเป็นมาของการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของศูนย์บรรณสารฯ และได้รับเกียรติจากอาจารย์วิทยาศักดิ์ รุจิวรกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานฯ ได้กล่าวแสดงความยินดี และรับมอบใบรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 จากรองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต ผู้แทน บริษัท The Con Cert Quality Management (CCQM)

ศูนย์บรรณสารฯ ได้ให้การต้อนรับ นำชมหอประวัติ นักเรียน และครู จากโรงเรียนอุดมดรุณี

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 11.15-12.00 น. ศูนย์บรรณสารฯ ได้ให้การต้อนรับ นำชมหอประวัติ และแนะนำการให้บริการต่าง ๆ ของห้องสมุด ให้กับ นักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ (EMP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 28 คน และครูผู้ควบคุมจำนวน 3 คน จากโรงเรียนอุดมดรุณี ในกิจกรรม การแนะนำสำนักวิชาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อให้นักเรียนได้รับทราบถึงสาขาวิชาที่เปิดสอนและเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในระดับอุดมศึกษา จัดโดยส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ จัดการอบรมในหัวข้อ How to Manage Citation Using Mendeley สาขาวิชาเคมีประยุกต์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สนว.วิทยาศาสตร์

วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 13.00-15.00 น. ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดการอบรมในหัวข้อ How to Manage Citation Using Mendeley เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบรรณานุกรมและการอ้างอิงข้อมูล แนะนำการใช้งาน Mendeley เพื่อรวบรวม จัดเก็บ และจัดรายการอ้างอิงได้อย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม ดังนี้ 1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเคมีประยุกต์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 25 คน ณ ห้อง 316 อาคารปฎิบัติการ S1 2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 คน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารฯ 3. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 14 คน ณ ห้อง 307/1 อาคารเรียนรวม 1 (C1) ศูนย์บรรณสารฯ ต้องขอขอบคุณอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้เป็นอย่างยิ่ง ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ จัดการอบรมการใช้โปรแกรม Mendeley สำหรับ นศ. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

วันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 10.00-11.00 น. ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดการอบรมในหัวข้อ การใช้โปรแกรม Mendeley สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปี 4 จำนวน 6 คน ณ ห้อง Trianing room 1 ชั้น 4 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เพื่อเป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการบรรณานุกรม และแนะนำการใช้โปรแกรม Mendeley ในการจัดรายการบรรณานุกรมได้อย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ศูนย์บรรณสารฯ ต้องขอขอบคุณอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้เป็นอย่างยิ่ง ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ จัดการอบรมการสืบค้นข้อมูล ในหัวข้อ How to Seek Information on Library Website และ How to Check Plagiarism Using Turnitin

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00-15.30 น. ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดการอบรมการสืบคันข้อมูล ในหัวข้อ How to Seek Information on Library Website และ How to Check Plagiarism Using Turnitin เพื่อเป็นการให้ความรู้ และแนะนำเทคนิคการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลและเครื่องมือค้นคว้าวิจัย ที่ห้องสมุดจัดหาให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม ดังนี้

ศูนย์บรรณสารฯ ได้นำชมหอประวัติ มฟล. และทั้งบริการต่าง ๆ ของศูนย์บรรณสารฯ ในกิจกรรมใจถึงใจพี่พบน้อง

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566 (วันนี้) เวลา 13.00-14.30 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้ให้การต้อนรับ และนำชมหอประวัติมหาวิทยาลัย แนะนำการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ รวมทั้งบริการต่าง ๆ ของศูนย์บรรณสารฯ ให้แก่นักศึกษาพิเศษ จำนวน 29 คน ในกิจกรรมใจถึงใจพี่พบน้อง ประจำปีการศึกษา 2566 จัดโดยส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30-15.00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ในหัวข้อเรื่อง “การสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศทางวิชาการจากฐานข้อมูลที่ห้องสมุดบอกรับ”

ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรม “PUN PUN First Meet” ให้แก่นักศึกษาปี 1 สาขาวิชาธุรกิจท่องเที่ยวและอีเว้นท์ สำนักวิชาการจัดการ

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00-12.00 น. ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดกิจกรรม “PUN PUN First Meet” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจท่องเที่ยวและอีเว้นท์ โดยนำนักศึกษาเยี่ยมชมพื้นที่ของศูนย์บรรณสารฯ แนะนำการสมัครสมาชิก บริการต่าง ๆ และการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม จำนวน 200 คน ศูนย์บรรณสารฯ ต้องขอขอบคุณสำนักวิชาและนักศึกษาที่ให้โอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรการศึกษาฯ ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 – 15.00 น.ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการพัฒนาบุคลากรการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน พร้อมทั้งพัฒนาทักษะให้กับผู้เรียน ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม จังหวัดเชียงราย โดยมีครูและเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวน 133 คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมทักษะความรู้ของบุคลากรการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีสิทธิภาพ และเสริมทักษะการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กระดับปฐมวัยให้เติบโตสมวัย โครงการฯ ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ มฟล. เข้าศึกษาดูงานระบบ MFU Smart ISO ของศูนย์บรรณสารฯ

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยคุณดาวนภา สุยะนนท์ และทีมงาน ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร จากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการจัดการเอกสาร MFU Smart ISO โดยมีคุณรักเผ่า เทพปัน และคุณเสาวณี กันทา ให้การแนะนำและสาธิตระบบ ระบบการจัดการเอกสาร MFU Smart ISO พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและควบคุมเอกสารในการดำเนินงานตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 เพื่อมุ่งสู่การเป็นสำนักงานไร้กระดาษ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม