ศูนย์บรรณสารฯ ได้ให้การต้อนรับ นำชมหอประวัติ นักเรียน และครู จากโรงเรียนอุดมดรุณี

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 11.15-12.00 น. ศูนย์บรรณสารฯ ได้ให้การต้อนรับ นำชมหอประวัติ และแนะนำการให้บริการต่าง ๆ ของห้องสมุด ให้กับ นักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ (EMP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 28 คน และครูผู้ควบคุมจำนวน 3 คน จากโรงเรียนอุดมดรุณี ในกิจกรรม การแนะนำสำนักวิชาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อให้นักเรียนได้รับทราบถึงสาขาวิชาที่เปิดสอนและเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในระดับอุดมศึกษา จัดโดยส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม