ศูนย์บรรณสารฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30-15.00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ในหัวข้อเรื่อง “การสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศทางวิชาการจากฐานข้อมูลที่ห้องสมุดบอกรับ” ณ ห้องประชุมสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในการทำวิทยานิพนธ์ และเสริมความรู้ในการค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการ ศูนย์บรรณสารฯ ต้องขอขอบคุณสำนักวิชาและนักศึกษาที่ให้โอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม