ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดการอบรมให้ความรู้ สำหรับนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2

วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 13.00-14.00 ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Mendeley และการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วย Turnitin สำหรับนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 จำนวน 102 คน ในรายวิชา 1901222 กระบวนการคิดเชิงออกแบบและเทคโนโลยีดิจิทัลในการดูแลสุขภาพและการพยาบาล ณ ห้องประชุมพวงชมพู ชัั้น 5 อาคาร M-Square ศูนย์บรรณสารฯ ต้องขอขอบคุณอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้เป็นอย่างยิ่ง ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ ได้ให้การต้อนรับและนำชมห้องสมุดแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับหลักสูตรด้วยเกณฑ์ AUN-QA

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 14.30-15.00 น.ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา นำโดย คุณดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ และทีมงานได้ให้การต้อนรับและนำชมห้องสมุดในการให้บริการต่าง ๆ และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษา แก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับหลักสูตรด้วยเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน ที่มาประเมินและตรวจเยี่ยมหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดการอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาศิลปศาสตร์

วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 09.30-11.30 น. ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ศูนย์บรรณสารฯบอกรับ การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Mendeley และการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วย Turnitin แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ในรายวิชา 1006489 Senior Project ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 5 ศูนย์บรรณสารฯ ต้องขอขอบคุณอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้เป็นอย่างยิ่ง ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรม Green DIY 2023 และพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้จัดกิจกรรม Green DIY 2023 และพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ณ บริเวณด้านหน้าห้องสมุด ชั้น 3 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยนางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ ได้กล่าวรายงานความเป็นมาของการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของศูนย์บรรณสารฯ และได้รับเกียรติจากอาจารย์วิทยาศักดิ์ รุจิวรกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานฯ ได้กล่าวแสดงความยินดี และรับมอบใบรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 จากรองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต ผู้แทน บริษัท The Con Cert Quality Management (CCQM)

ศูนย์บรรณสารฯ ได้ให้การต้อนรับ นำชมหอประวัติ นักเรียน และครู จากโรงเรียนอุดมดรุณี

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 11.15-12.00 น. ศูนย์บรรณสารฯ ได้ให้การต้อนรับ นำชมหอประวัติ และแนะนำการให้บริการต่าง ๆ ของห้องสมุด ให้กับ นักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ (EMP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 28 คน และครูผู้ควบคุมจำนวน 3 คน จากโรงเรียนอุดมดรุณี ในกิจกรรม การแนะนำสำนักวิชาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อให้นักเรียนได้รับทราบถึงสาขาวิชาที่เปิดสอนและเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในระดับอุดมศึกษา จัดโดยส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ จัดการอบรมในหัวข้อ How to Manage Citation Using Mendeley สาขาวิชาเคมีประยุกต์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สนว.วิทยาศาสตร์

วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 13.00-15.00 น. ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดการอบรมในหัวข้อ How to Manage Citation Using Mendeley เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบรรณานุกรมและการอ้างอิงข้อมูล แนะนำการใช้งาน Mendeley เพื่อรวบรวม จัดเก็บ และจัดรายการอ้างอิงได้อย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม ดังนี้ 1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเคมีประยุกต์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 25 คน ณ ห้อง 316 อาคารปฎิบัติการ S1 2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 คน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารฯ 3. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 14 คน ณ ห้อง 307/1 อาคารเรียนรวม 1 (C1) ศูนย์บรรณสารฯ ต้องขอขอบคุณอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้เป็นอย่างยิ่ง ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ จัดการอบรมการใช้โปรแกรม Mendeley สำหรับ นศ. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

วันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 10.00-11.00 น. ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดการอบรมในหัวข้อ การใช้โปรแกรม Mendeley สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปี 4 จำนวน 6 คน ณ ห้อง Trianing room 1 ชั้น 4 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เพื่อเป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการบรรณานุกรม และแนะนำการใช้โปรแกรม Mendeley ในการจัดรายการบรรณานุกรมได้อย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ศูนย์บรรณสารฯ ต้องขอขอบคุณอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้เป็นอย่างยิ่ง ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม