ศูนย์บรรณสารฯ จัดอบรมการสืบคันข้อมูลและการใช้งาน Mendeley

เมื่อ 18 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.00 – 18.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ S1-201 ทางห้องสมุดได้จัดการอบรมการสืบคันข้อมูลใน Database, Books, Journals และ การใช้งานเบื้องต้น Reference Manager (Mendeley) ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science and Technology) จำนวน 48 คน ในรายวิชา 1403481 Seminar เพื่อเป็นการให้ความรู้ และแนะนำเทคนิคการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลและเครื่องมือค้นคว้าวิจัย ที่ห้องสมุดจัดหาให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า